Onze School

Missie en Visie

ISNO Yunus Emre biedt basisonderwijs op Islamitische grondslag.

Wij gaan daarbij uit van een Islam die wordt gevoed vanuit de ratio.

De Koran en de Soennah vormen de basis van onze identiteit en ons onderwijs. Met ons onderwijs streven we een vergroting na van de emancipatie van de moslimburger in de Nederlandse samenleving en van het moslim zelfbewustzijn.

De Islamitische, levensbeschouwelijke grondslag onderscheidt ons van anderen en vormt de identiteit van de school. Een belangrijk uitgangspunt daarvan is het ontwikkelen van een Islamitisch zelfbesef bij kinderen in relatie tot het curriculum van de school. Hierbij willen wij een aantal belangrijke waarden en normen aan onze leerlingen meegeven om later hun eigen keuzes te kunnen maken: eerlijkheid en oprechtheid, verdraagzaamheid, onzelfzuchtigheid, geduld en doorzettingsvermogen, goedgeefsheid, respect, ijver, rechtvaardigheid, soberheid, bescheidenheid en integriteit.

Omdat de identiteitsontwikkeling van Islamitische kinderen in Nederland vanuit zo’n breed kader plaatsvindt, willen wij de kinderen een brede oriëntatie op de wereld en een sterke begeleiding bij de eigen identiteitsontwikkeling meegeven met respect voor en acceptatie van anderen. Met andere woorden, wij willen de kinderen begeleiden in hun ontwikkeling tot wereldburger.

Dit willen wij bereiken door:

De missie van ISNO Yunus Emre zal ook de komende jaren zijn: we leggen de basis voor volwaardige wereldburgers, met een verantwoorde identiteit, met onderwijs van hoog niveau, met goed gekwalificeerde leraren en stafleden, in verscheidenheid van culturen en binnen een moderne open organisatie.
 
Wij houden onze missie levend door de kwaliteit van ons doen en laten kritisch te bewaken, het goede voorbeeld te geven aan elkaar en aan de leerlingen, samen te werken met onze buren in de wijk en door regelmatig stil te staan bij onze idealen. Verder bereiden wij onze leerlingen zo goed mogelijk voor op het vervolgonderwijs. De culturele uitgangspositie van de meeste kinderen is voor de school een uitdaging om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de Nederlandse samenleving.  

De kinderen groeien op in een multireligieuze, multiculturele en multi-etnische omgeving. Vanuit het besef van de eigenwaarde en identiteit, zal kennis en waardering voor mensen met een ander geloof worden gestimuleerd. Zo worden de leerlingen waardevolle partners in onze Nederlandse samenleving. De school sluit zich niet op in het eigen isolement, maar opent nadrukkelijk de deuren naar de samenleving. Wij vormen samen met onze omgeving de basis voor het wereldburgerschap. 

ISNO Yunus Emre biedt basisonderwijs op Islamitische grondslag. Wij gaan daarbij uit van een tolerante Islam, die wordt gevoed vanuit de ratio. De koran en de Soennah vormen de basis van onze identiteit en ons onderwijs. Met ons onderwijs streven we een vergroting na van de emancipatie van de moslimburger in de Nederlandse samenleving en van het moslim zelfbewustzijn. 

Identiteit

Het leren is één van de manieren om Allah (s.w.t.) te aanbidden. Sterker nog, het leren is de eerste vorm van aanbidding dat de eerste mens (Adam, a.s.) beoefend heeft. De ISNO Yunus Emre, Van Damstraat is een school voor primair onderwijs, gebaseerd op een Islamitische grondslag. Dit basisonderwijs moet de kinderen voorbereiden op het participeren in een Nederlandse samenleving, waarin de rijkdom van het Islamitisch gedachtegoed meegenomen wordt.

Dit Islamitisch gedachtegoed zien we als een middel om onze kwaliteiten optimaal te gebruiken binnen de maatschappij. Om dit te bereiken biedt ISNO Yunus Emre haar leerlingen een gunstige leeromgeving voor het ontwikkelen van een gezonde relatie met zichzelf, met hun omgeving en met hun Schepper.

Vanuit haar Islamitische identiteit, die nauw verbonden is met het optimaliseren van leerresultaten op het gebied van alle talenten van de leerlingen, probeert ISNO Yunus Emre, Van Damstraat een rol te spelen in de emancipatie van de moslimburger in Nederland en Europa. Dit opdat moslims nog meer positieve bijdragen kunnen leveren aan het welzijn van eenieder in dit land.

Gedurende hun basisonderwijs leggen onze leerlingen het fundament voor hun verdere schoolcarrière. Van de leerlingen wordt verwacht daarna verder te gaan met het leren en kennis vergaren. Daarbij kun je jezelf afvragen: tot hoe ver? Het antwoord aan hen luidt: jullie hele leven lang! Beredeneerd vanuit onze Islamitische identiteit gaat het leren van de wieg tot het graf.

SOP

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.

Hieronder kunt u het Schoolondersteuningsprofiel lezen:

Schoolondersteuning van Damstraat

Overstap VO

Overstap naar het VO kunt u hier lezen:
Overstap PO-VO 2024-2025

Beleid & Protocollen

Gezonde Schoolbeleid

Sinds schooljaar 2018-2019 werken wij met de Gezonde School-aanpak. Een Gezonde School stimuleert planmatig en structureel de gezondheid en veiligheid van onze leerlingen op school en besteedt aandacht aan de vier pijlers van Gezonde School. Dit betekent: lesaanbod verzorgen, aanpassingen in de omgeving doorvoeren, gezondheidsproblemen signaleren en afspraken over gezondheid vastleggen in beleid.

Hieronder kunt u het Gezonde Schoolbeleid lezen:

Voedingsbeleid – ISNO Yunus Emre.pdf

MR

Wat is een MR?

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden van personeelsleden. De MR is daarmee dus iets anders dan de ouderraad, die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande activiteiten op de school. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen.

Welke bevoegdheden heeft een MR?

De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen, die het bestuur of de directie nemen, zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat gebeurt via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Er zijn verschillende soorten beslissingen:

 • die waarover de MR eerst advies moet geven; adviesrecht
 • die waarvoor instemming van de MR vereist is; instemmingsrecht
 • die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.

Voorbeelden van onderwerpen die in de MR besproken kunnen worden zijn:

 • de verkeersveiligheid rond de school;
 • de naschoolse activiteiten;
 • de tussenschoolse opvang;
 • omgaan met pestgedrag (het pestprotocol);
 • de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage;
 • vaststelling van de onderwijstijd:
 • vaststelling van de schoolgids;
 • vaststellen van het schoolplan.

 

MR Yunus Emre Van Dam

Alle locaties van Yunus Emre beschikken over een MR. De MR bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden. Zitting in de MR gebeurt middels verkiezingen en is een vrijwilligersfunctie.

De MR leden van de locatie Van Dam zijn:

Fatima Lamsaad | personeelslid 

Abdouallah Tajdirti | personeelslid 

Aboubakr Fadlaoui | ouder 

Saliha Ezzahraoui | ouder 

PMR Abdouallah en Fatima Lamsaad 

Er kan contact opgenomen worden op mailadres: mr.vandamstraat@outlook.com

Wat kan de MR nog meer voor ouders betekenen?

Over algemene zaken binnen de school die ouders en personeelsleden treffen is het altijd mogelijk contact op te nemen met een lid van de MR. De MR heeft vervolgens de taak om zorg te dragen voor een goede terugkoppeling. U kunt de MR niet benaderen voor individuele kwesties. Uiteraard blijven de MR leden wel graag op de hoogte van hetgeen er onder de ouders en personeelsleden leeft. 

Vergaderingen

De MR vergadert 6x per jaar. De data van de vergaderingen zullen te zijner tijd op de site te vinden zijn. Het is mogelijk voor ouders en personeelsleden om aanwezig te zijn bij de vergaderingen, mits er geen privacygevoelige informatie wordt besproken. Wij vragen u hierom het vooraf aan te geven als u aanwezig wilt zijn bij onze vergaderingen. De notulen van de vergaderingen zullen terug te vinden zijn op deze site.

GMR

Naast de MR bestaat ook de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR praat met het College van Bestuur (CvB) mee over bovenschoolse zaken. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle locaties. De GMR bestaat uit leden van de verschillende MR’en. De MR leden kiezen de leden die in de GMR zitting nemen. Voor de locatie Van Dam zitten Fatima Lamsaad en Ahmed El Haddioui in de GMR.

Klachtenprocedure

ISNO Yunus Emre zal zich te allen tijde inzetten voor goed kwalitatief onderwijs in een veilige leeromgeving. Indien er ondanks dit toch problemen ontstaan, verwijzen wij in eerste instantie naar de betreffende school. Elke klacht wordt serieus genomen. Het oplossen van een klacht en het treffen van maatregelen moeten tot een gewenst resultaat leiden, waardoor herhaling van de klacht wordt voorkomen en de kwaliteit van de school wordt verbeterd.

Procedure

Hieronder staat het stappenplan van de te volgen procedure kort uitgelegd:

 1. U treedt in overleg met het betreffende personeelslid en probeert te komen tot een oplossing van het probleem. Indien de aard van het probleem zich daartegen verzet, kunt u contact opnemen met de contactpersoon of de externe vertrouwenspersoon;
 2. Bij onvoldoende resultaat met het betreffende personeelslid volgt overleg met de directeur van de school. De klacht wordt schriftelijk vastgelegd in een daarvoor bestemd klachtenformulier. Een kopie van dat formulier wordt aangeboden aan de indiener, de aangeklaagde en aan de directie van de school;
 3. Komt u samen met de directeur niet tot een oplossing, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon op de betreffende locatie. Deze kan u eventueel doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.
 4. Indien u hierna besluit het proces voort te zetten, dan kunt u zich wenden tot het College van Bestuur van ISNO Yunus Emre. College van Bestuur, Mandelaplein 2, 2572 HT Den Haag, cvb@bsyunusemre.nl
 5. Leidt ook dit overleg niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u een formele klacht indienen bij de externe klachtencommissie. ISNO Yunus Emre is aangesloten bij de klachtencommissie vallend onder de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) (onderwijsgeschillen.nl) in Utrecht. In de brochure hieronder wordt uitgelegd hoe u de klacht kunt indienen.
 

Link: Klachtenformulier ISNO Yunus Emre
Link: Bijlage klachtenregeling ISNO Yunus Emre
Link: Brochure LKC

Interne contactpersonen:

Klassenbemensing

Groep

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1A

Juf Selma

Juf Selma

Juf Selma

Juf Sibel

Juf Sibel

1B

Juf Zeynep

Juf Zeynep

Juf Zeynep

Juf Habibe

Juf Habibe

1C

Juf Sibel

Juf Muna

Juf Muna

Juf Muna

Juf Muna

2A

Juf Fatima

Juf Debby

Juf Debby

Juf Fatima

Juf Fatima

2B

Juf Esra

Juf Esra

Juf Esra

Juf Esra

Juf Esra

3A

Juf Roziena

Juf Roziena

Juf Roziena

Juf Hanane

Juf Hanane

3B

Juf Nesrine

Juf Nesrine

Juf Najima

Juf Najima

Juf Najima

4A

Juf Zeynep

Juf Zeynep

Juf Zeynep

Juf Zeynep

Juf Zeynep

4B

Juf Shera

Juf Mounia

Juf Mounia

Juf Shera

Juf Shera

5A

Juf Cansu

Juf Cansu

Juf Cansu

Juf Cansu

Juf Cansu

5B

Juf Yousra

Juf Yousra

Juf Yousra

Juf Yousra

Juf Yousra

6A

Juf Asmae

Juf Asmae

Juf Ouacima

Juf Ouacima

Juf Ouacima

6B

Juf Ouarda

Juf Ouarda

Juf Asmae

Juf Asmae

Juf Asmae

6C

Juf Amine Nur

Juf Amine Nur

Juf Amal

Juf Amal

Juf Amal

7A

Juf Laura

Juf Laura

Juf Laura

Juf Laura

Juf Laura

7B

Juf Sennanur

Juf Sennanur

Juf Sennanur

Juf Sennanur

Juf Sennanur

8A

Juf Rachida

Juf Rachida

Juf Nadia

Juf Nadia

Juf Rachida

8B

Juf Karima

Juf Saloua

Juf Karima

Juf Saloua

Juf Karima

Overig personeel

Overige personeelsleden:

 

Locatiedirecteur

– Sara Imajni

Administratie

– Lisa de Hoog

Adjunct-directeur

– Karim Boutayeb

Zorgregisseur

– Hanan Idrissi

IB-taken

– Voorschool PSZ & 1 t/m 3 Aylin Toran, groep 4 & 5 Derya Ozdemir, 6 t/m 8 Najat Bouarfa

Coördinatoren

-1 t/m 4 Fatima Lamsaad, 5&6 Asmae el Maknouzi, 7&8 Rachida Talhaoui

Coach

– Zakia Arabi, Kaltum Boulahyane en Feka Ozturk

Godsdienst

– Halima Chanou & Mohsen Zemzemi

Vakleerkrachten (gym)

– Abdouallah Tajdirti & Amine Nur Isik

Vakleerkrachten (Engels)

– Souhad el Yalte

Onderwijsassistenten/leraarondersteuners

– Safoena Abdoel, Sibel Ilhan, Youssra Bousnane, Fatima Ben Issa, Abdouallah Tajdirti, Ahmad Ayada

Conciërge

-Khalid Azannay

OOP

– schoolmaatschappelijke werker Serap Kilic

Samenwerkingen

Voorschool De kleine dolfijn

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / peuteropvang en BSO. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met Jongleren De kleine dolfijn.

In ons gebouw aan de Van Damstraat 7 vindt u de voorschool ‘De Kleine Dolfijn’.De Voorscholen zijn een prettige leer- en speelplek voor peuters van tweeënhalf tot vier jaar. Peuters komen hier vijf dagdelen per week om in een veilige en stimulerende omgeving te spelen en elkaar ontmoeten.

Op de Voorschool staat onder andere de ontwikkeling van de Nederlandse taal centraal. Maar daarnaast leert uw kind bijvoorbeeld ook om met materialen om te gaan, samen te zingen, te luisteren en op zijn of haar beurt te wachten. Ook leren de kinderen om speelgoed te delen, samen op te ruimen en nog veel meer!

Het verschil met reguliere peuterspeelzalen is dat er met het VVE-programma Speelplezier wordt gewerkt. Speelplezier is een methode die jonge kinderen op een speelse wijze stimuleert in hun (taal) ontwikkeling; het is een combinatie van spelen, werken en leren. Het programma van de Voorschool loopt door in de groepen 1 en 2 van de basisschool, waar een volgende stap wordt gezet met het verder ontwikkelen van alle vaardigheden.

De Voorschool bereidt uw kind optimaal voor op de basisschool, waardoor uw kind een betere start op de basisschool heeft.

De Kleine Dolfijn (locatie Van Damstraat)

Openingstijden

Groep 1

Maandag 12.15 – 15.30 u

Dinsdag 08.15 – 11.30 u

Woensdag 12.15 – 15.15 u

Donderdag 08.15 – 11:30 u

Vrijdag. 12.15 – 15.15 u

Groep 2

Maandag 08.15 – 11.30 u

Dinsdag 12.15 – 15.30 u

Woensdag 08.15 – 11.30 u

Donderdag 12.15 – 15.30 u

Vrijdag 08.30 – 11.30 u

Voor meer informatie of inschrijving kunt u terecht bij stichting JongLeren, 0702052555. Op onze website vindt u ook de contactgegevens van de locaties bij: https://www.jonglerendenhaag.nl/

Buitenschoolse opvang

Op onze school zijn er veel kinderen die één of meer dagen per week naar de BSO gaan. Wij werken samen met BSO Zamzam. Ouders zijn vrij om andere organisaties in de arm te nemen.

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO ZamZam, buiten het schoolgebouw op locatie Mandelaplein. Op het moment dat ouders gebruik maken van een BSO is er opvang tijdens de vrije dagen en schoolvakanties.

Aanmelden voor de BSO kan via de websites van de betreffende organisatie.

https://zamzamkinderopvang.nl/

Passend onderwijs

SPPOH is een samenwerkingsverband in de regio Haaglanden dat zich inzet voor passend onderwijs. Ze streven ernaar om ervoor te zorgen dat elk kind het onderwijs krijgt dat het nodig heeft om te slagen, ongeacht zijn of haar individuele behoeften en uitdagingen. SPPOH werkt nauw samen met scholen, ouders en andere belanghebbenden om onderwijsprogramma’s en ondersteuning op maat te bieden.

Dankzij onze samenwerking met SPPOH kunnen we:

 • Kinderen met speciale onderwijsbehoeften de benodigde extra ondersteuning bieden om succesvol deel te nemen aan ons onderwijsprogramma.
 • Profiteren van de expertise en hulpbronnen die SPPOH biedt om de leeromgeving te verbeteren.
 • Ouders en verzorgers de geruststelling bieden dat we er alles aan doen om het beste onderwijs te bieden aan elk kind.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van SPPOH

Voor scholen | SPPOH | Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden

Uw kind aanmelden?

Of wilt u eerst nader kennismaken?

Wat fijn dat u belangstelling heeft voor ISNO Yunus Emre. Het kiezen van een school voor uw kind is belangrijk. U hebt ongetwijfeld vragen. We willen u graag te woord staan en u een rondleiding geven door de school.

Op onze contactpagina kunt u uw vragen vast stellen en uw gegevens invullen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken.